Beperking van de aansprakelijkheid

De hierboven vermelde gegevens, met name de voorstellen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Omdat wij geen controle hebben over de verschillende materialen, de verwerkings- en de  omgevingscondities waarmee u werkt, raden wij de gebruiker altijd aan om voldoende proeven uit te voeren, om aldus na te gaan of producten geschikt zijn voor de beoogde verwerking en toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van de hierin opgenomen informatie of mondeling advies, tenzij opzet of grove schuld kan worden bewezen tegen ons. Hou er rekening mee dat de door ons verstrekte informatie mogelijk niet actueel, volledig of correct kan zijn. Het is niet bedoeld als juridisch advies.
Uw gegevens worden door ons bijgehouden enkel voor het afhandelen van uw vraag tot informatie. U beschikt over een kosteloos recht op toegang, schrapping en verbetering van uw gegevens.

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen en het naleven van de toepasselijke wetgeving. Deze informatie wordt beschermd door het auteursrecht. In het bijzonder, alle reproducties, aanpassingen, vertalingen, opslag en verwerking in andere media, met inbegrip van opslag of verwerking met elektronische middelen, genieten van auteursrechtelijke bescherming.

Voor het gebruik van het geheel of een deel daarvan is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel AG & Co. KGaA of één van haar dochterondernemingen nodig. Tenzij anders aangegeven zijn alle merken die in deze sell sheet staan handelsmerken en / of geregistreerde handelsmerken van Henkel en / of haar dochterondernemingen.